Contact
info@thejourneycollector.com

PRIVACY

The Journey Collector (TJC) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • www.thejourneycollector.com
 • info@thejourneycollector.com
 • KVK: 76125262

Persoonsgegevens die wij verwerken

TJC verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens 
 • Factuurgegevens
 • Orderhistorie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thejourneycollector.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TJC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling van een afgenomen product of dienst.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • TJC analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • TJC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Deze grondslagen, zoals hieronder genoemd, zijn dan ook van toepassing hoe wij persoonsgegevens verwerken.

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

TJC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TJC) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TJC bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens (naam, contactgegevens, bedrijfsnaam)

Bewaartermijn 7 jaar, nadat er voor het laatst contact is geweest omtrent onze dienstverlening. Deze periode is gebaseerd op de afgegeven bewaartermijn van de belastingdienst.

Facturen/ financiële gegevens (naam, contactgegevens, bedrijfsgegevens)

Bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de gangbare tijd die de belastingdienst hiervoor vraagt. Na deze periode worden de gegevens vernietigd.

E-mailhistorie

Bewaartermijn 7 jaar, nadat het jaar is voltooid, wanneer de e-mails ontvangen/verstuurd zijn. Na deze periode wordt deze historie verwijderd. Deze periode is gebaseerd op de afgegeven bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

TJC deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. TJC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Shopify

TJC werkt met de online diensten van Shopify, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Accountant & Salarisadministratie

In opdracht van TJC verzorgt onze accountant en salarisadministrateur de administratie vanTJC. Uiteraard heeft TJC hiervoor de benodigde verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Meer hierover weten? Neem dan contact met ons op via info@thejourneycollector.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TJC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.TJC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we -indien van toepassing- op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Cookies

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser weer verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op onze website worden -in sommige gevallen- ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens doorTJC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thejourneycollector.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. TJC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen TJC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@thejourneycollector.com.

Contractuele of wettelijke verplichting

Bij het accorderen van een begroting, waarbij een gezamenlijke overeenkomst wordt aangegaan op basis van de geleverde producten en/of diensten van TJC, is de ondertekende verplicht om TJC te voorzien van persoonsgegevens met betrekking tot de afhandeling hiervan. Voor TJC is het noodzakelijk om deze gegevens te hebben voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst. TJC heeft werknemers/freelancers in dienst. Voor sociale zekerheidsdoeleinden verplicht de wet ons ertoe om aan de bevoegde autoriteit persoonsgegevens te verstrekken. Ook delen we gegevens met betrekking tot onze pensioensregeling en diverse werknemersverzekeringen.

Content op de website & aansprakelijkheid

TJC besteedt veel zorg en aandacht aan het onderhoud van de website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover TJC dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. TJC is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. TJC sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid deze te gebruiken. TJC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.